திங்கள், 19 டிசம்பர், 2011

இறைவன் மனிதனாக......

மண்ணில் மாந்தருக்கு செய்தி
ஒன்று வந்தது..
தெய்வம் மனித வடிவில் வந்தது.

நடுங்கும் குளிரிலே
நடுநிசி இரவிலே
கொட்டும் பனியுடன்
கொடுங்காற்று இடியுடன்
வைக்கோலில் தவழ்ந்திட்டார்


துாதர்கள் துதி பாடிட
துாயவர் யேசு அவனியில்
பிறந்திட்டார் எமக்காய்
மாமரி கன்னியன்னை
மடிமீதில் தவழ்ந்திட்டார்
மிக அழகாய்

ஆநிரை கூட்டத்தார்
துாதனவன் சொல் கேட்டு
விரைந்தேறி வந்து
கற்றை மீதில் சுருண்ட
அவரை தரிசித்தார்.


முப்பெரும் யோதிடரும்
பொன் வெள்ளி துாபத்தோடு
மூவுலகாழும் வேந்தனை
சாஸ்டாங்கமாய் வீழ்ந்து
வணங்கி சென்றனர்.

எஸ்தர் சபிகருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக